Har du kronisk hjärtsvikt?

Klinisk studie för vuxna med stabil hjärtsvikt

Du kanske kan delta i en forskningsstudie där en läkemedelssubstans undersöks. Läkare testar ett studieläkemedel för att se om det är säkert och fungerar för att minska några av riskerna med hjärtsvikt. Frivilliga forskningspersoner med kronisk hjärtsvikt kan (beroende på olika förutsättningar) delta i studien.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Klicka på länken till höger om du vill komma till frågeformuläret och ta reda på om du kan delta i studien.

Mer om kliniska prövningar

Klinisk forskning handlar om att undersöka och testa effekten och säkerheten av läkemedel på människor. Resultaten från de kliniska prövningarna ligger till grund för gokännande av nya medicinska preparat. Läs mer på vår sida om kliniska prövningar.

De olika faserna av klinisk forskning:

  • I Fas I testas läkemedlet i mycket små doser under en mycket begränsad tid och hos få, friska frivilliga deltagare.
  • Fas II utökar gruppen till att omfatta mellan 100 och 500 deltagare med den sjukdom man vill behandla med aktuell behandling. Här studeras behandlingens effekt, ytterligare säkerhet och vilken dos som är effektiv.
  • I Fas III testas läkemdlet i en stor grupp människor för att bekräfta effekten av medicinen. En fas III-studie varar vanligtvis flera år och omfattar upp till flera tusen personer.
  • När läkemedlet väl är i bruk studeras effekt och biverkningar fortfarande kontinuerligt i Fas IV-studier.

SE-NON-01185 09/23