Från prövning till behandling – vad är kliniska prövningar?

19:e maj 2022

Dela denna artikel

article hero thumbnail

Från prövning till behandling – kliniska prövningar hjälper till att hitta nya behandlingar som kan förbättra och rädda liv.

Fredagen den 20:e maj är Clinical Trials Day. Kliniska prövningar spelar en helt central roll för att hitta nya behandlingar som förbättrar människors hälsa och räddar liv.

Just nu har vi på MSD 47 aktiva studier i Sverige på 85 kliniker som vi samarbetar med.
– Vi gör skillnad, förbättrar och förhoppningsvis räddar liv förhoppningsvis med de nya och innovativa produkter som vi utvecklar, berättar Ishrat Habib, chef för klinisk forskning på MSD Sverige, och fortsätter:
– Vi vill bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft och infrastruktur för kliniska prövningar.

Vad är kliniska prövningar?

Kliniska prövningar är forskningsstudier med deltagare där syftet är att testa effektiviteten och säkerheten av ett nytt läkemedel på en utvald grupp, i samarbete med sjukvården. Studierna kan också omfatta en ny medicinteknik eller utvidgat användningsområde för ett redan godkänt läkemedel.
– Det är fantastiskt att arbeta med något som har en så viktig inverkan på folkhälsan, säger Ishrat Habib.

article quote image

Det är oerhört motiverande att arbeta inom detta område, att lära av nya utmaningar och att få bidra till nya framgångar.

Ishrat Habib

Chef för klinisk forskning på MSD Sverige

De olika faserna av kliniska prövningar

Det tar i regel flera år för ett medicinskt preparat att flytta från en fas 1-studie till godkännande från relevant myndighet (i Sverige Läkemedelsverket).

 • Fas 1

I fas 1 testas läkemedlet i mycket små doser, under en mycket begränsad tid och på väldigt få friska, frivilliga personer, vanligtvis runt 20 – 80 personer. Här studeras säkerhet och hur kroppen bryter ned och gör sig av med en substans.

 • Fas 2

Fas 2 utökar gruppen till att omfatta mellan 100 och 500 deltagare med den sjukdom man vill behandla med aktuell behandling.  Här studeras behandlingens effekt, ytterligare säkerhet och vilken dos som är effektiv.

 • Fas 3

I fas 3 testas läkemedlet på en stor grupp människor för att bekräfta effekten av läkemedlet. En fas 3-studie pågår vanligtvis i flera år och omfattar upp till flera tusen personer.

Efter fas 3-studien kan läkemedel som visar sig vara tillräckligt säkra och effektiva godkännas av Läkemedelsverket för användning inom hälso- och sjukvården och därmed ordineras eller förskrivas till patienter.

 • Fas 4

När läkemedlet är godkänt och används undersöks fortfarande effekten och biverkningar löpande, detta i den fjärde fasen. Här granskas läkemedlets effekt, säkerhet och eventuella biverkningar. Ofta undersöks även hur användningen av läkemedlet kan göras bättre.

Varför behövs mångfald i kliniska prövningar?

Mångfald av deltagare i kliniska prövningar är centralt för att säkerställa att behandlingen är säker och fungerar hos alla människor. En mångsidig representation av alla etniska grupper, funktionsgrupper och könsidentiteter är därför väldigt viktigt för att hjälpa forskare att bättre förstå mönster och skillnader i hälsa och sjukdom baserat på etnicitet, funktion eller könstillhörighet.
– Det är jätteviktigt att deltagarna i kliniska prövningar reflekterar den mångfald vi ser i samhället, avslutar Ishrat Habib.

SE-NON-00854

Skriven av Elias Hemmilä

Many perks of flexible ways of working at MSD

28 february 2022

Share this article

article hero thumbnail

In 2021 MSD took a stand in defining the workplace and how we work in the organization. The direction that we decide to go towards is a flexible way of working, allowing colleagues to decide for themselves how much they want to work from home or the office. It’s a hybrid working model that offers employees a lot of freedom and taking own responsibility.

»Skip to Available Jobs in Sweden

Hani Aoun, who is HR Lead at MSD Sweden and has worked with rolling out this hybrid model and MSD:s continuous commitment to good work-life balance, says:
– Work-life balance is a central theme at MSD, and we are known for being an organization that cares about flexibility.
– When you establish this philosophy and have the tools to serve work-life balance it is clear that the overall health of the organization is improved.

Why are MSD offering this flexibility?

– MSD have worked intensely with giving its employees the best possible work environment for the past 5-10 years. We’ve changed our ways of working and discovered entirely new areas, says Hani Aoun.

What does flexibility look like at MSD?

– In addition to the flexible working model, we offer several initiatives to support our co-workers and giving them the best possible tools. It can be being mindful of how and when we schedule meetings, how we send e-mails, not exceeding normal work hours, and more.

– We saw that both stress and workload increased because of the pandemic, and we’re currently discussing how to define working post-pandemic. We want to take advantage of working remotely and build on this flexibility, so that our colleagues will be given the best possible scenarios to work in the future.

article quote image

When you establish this philosophy and have the tools to serve work-life balance it is clear that the overall health of the organization is improved.

Hani Aoun

HR Lead, MSD Sweden

Work-life balance very important topic with colleagues – especially during the pandemic

– I appreciate the freedom to split work between the office and from home. After a couple of nice and sociable days at the office it can be a good idea to really focus heavily on administrative tasks, says Jesper Freij, who works as a Brand Manager for diabetes.

Work-life balance is perhaps more central now than ever before. The Covid-19 pandemic has impacted practically all aspects of our normal lives. Many experience more stress not only from work, but also from concerns from the pandemic itself. To some, the pandemic have also meant spending drastically more time at home over long periods – in many cases together with their partner and maybe even their children. Helene Zola Ntandou works at MSD Sweden as a Brand Manager in anesthesiology and says:

– To me work-life balance is one of the most important topics, as I have another full time job as a mother, that requires flexibility.

Adelina Danell, who works as a Campaign Manager for oncology at MSD Sweden, highlights how work-life balance is an important question at MSD:
– I have realized how important it is for me to be able to combine working from home and working from the office a couple of days a week, given the current situation.
– To give employees the mandate to decide how, when and where they work shows that MSD has a lot of trust in its employees.

Discover jobs in Sweden

Discover jobs in Sweden

Not ready to apply?

Join our Talent Community to stay connected and receive updates on the latest job opportunities.

Join Us

By Elias Hemmilä

Medarbetare

MSD:s flexibla arbetssätt har många fördelar

28 february 2022

Dela denna artikel

article hero thumbnail

Under 2021 tog MSD ställning i att definiera arbetsplatsen och hur vi arbetar inom organisationen. Riktningen är ett flexibelt arbetssätt, där kollegor själva får bestämma hur mycket de vill arbeta hemifrån respektive från kontoret. Det är en hybrid arbetsmodell som ger de anställda mycket frihet och eget ansvar.

»Hoppa ned till Lediga tjänster

Hani Aoun, som är HR-chef på MSD Sverige och har arbetat med utrullandet av hybridmodellen och MSD:s kontinuerliga arbete med fokus på ett välbalanserat arbets- och privatliv, berättar:
– Balansen mellan arbete och privatliv är ett centralt tema på MSD, vi är kända för att vara en organisation som bryr sig om flexibilitet.
– När man etablerar denna filosofi och har verktyg för att tillgodose balansen mellan arbete och privatliv höjs den allmänna hälsan på företaget. Det är tydligt.

Varför erbjuder MSD denna flexibilitet?

– De senaste fem-tio åren har MSD arbetat intensivt med att ge sina anställda den bästa möjliga arbetsmiljön. Vi har ändrat våra arbetssätt och hur vi gör vårt jobb och utforskat helt nya områden, fortsätter Hani.

Hur ser flexibiliteten ut på MSD?

– Utöver den hybrida arbetsmodellen erbjuder vi många initiativ för att stötta våra kollegor och ge dem bästa möjliga verktyg. Det kan handla om att vara varsam med hur och när vi schemalägger möten, hur vi skickar mail, att vi inte överskrider normala arbetstimmar, med mera.

– Vi såg att både stress och arbetsbörda gick upp på grund av pandemin och vi driver just nu på frågan om att definiera hur vi ska arbeta efter pandemin. Vi vill ta tillvara på arbete från hemmet eller andra platser och bygga vidare på denna flexibilitet, så att våra kollegor ges bästa tänkbara scenarion för att arbeta i framtiden.

article quote image

När man etablerar denna filosofi och har verktyg för att tillgodose balansen mellan arbete och privatliv höjs den allmänna hälsan på företaget. Det är tydligt.

Hani Aoun

HR-chef, MSD Sverige

Balans mellan arbete och privatliv mycket viktigt när vi frågar våra medarbetare – särskilt under pandemin

– Jag uppskattar friheten att kunna dela min arbetstid mellan kontoret och arbete hemifrån. Efter ett par riktigt trevliga och sociala dagar på kontoret kan det vara bra att kunna grotta ner sig ordentligt i administrativa sysslor, berättar Jesper Freij, som arbetar som Brand Manager med diabetes.

Balansen mellan arbete och privatliv är kanske mer central nu än någonsin tidigare. Covid-19-pandemin har påverkat i stort sett alla aspekter av vår vardag. Många upplever mer stress inte bara från arbete, utan även orsakat av reell oro relaterat till pandemin. För många har pandemin också inneburit att man spenderar drastiskt mer tid hemma över långa perioder – i många fall tillsammans med partner och kanske till och med barn som behövt stanna hemma. Helene Zola Ntandou arbetar på MSD Sverige som Brand Manager inom anestesiologi och berättar:
– För mig är balansen mellan jobb och privatliv bland det viktigaste då jag som mamma har ett till heltidsjobb som kräver möjlighet till flexibilitet.

Adelina Danell, som arbetar som Campaign Manager för onkologi på MSD Sverige, understryker hur balansen arbete-privatliv är en fråga MSD har i sitt fokus:
– Under rådande förutsättningar har jag insett hur viktigt det är för mig att kunna kombinera arbete hemifrån med att arbete från kontoret ett par dagar i veckan.
– Att ge medarbetare mandat att själv bestämma hur, var och när man ska arbeta visar att MSD har förtroende för sina anställda, avslutar Adelina.

Lediga tjänster i Sverige

Lediga tjänster i Sverige

Inte redo att söka en tjänst?

Gå med i vårt nätverk och få uppdateringar om de senaste jobbtillfällena.

Gå med i vårt nätverk

Skriven av Elias Hemmilä

Världscancerdagen den 4:e februari – tema jämlik vård

04/02/2022

Dela denna artikel

article hero thumbnail

World Cancer Day, eller Världscancerdagen på Svenska, går av stapeln den 4:e februari i år och MSD vill understryka vikten av att skapa intresse och driva diskussion kring frågor om cancervård. Årets tema är jämlik vård och hur orättvisor i cancervården kan minskas, samt hur patientens och dess närståendes rättigheter kan stärkas.

Jämlik vård

Hälften av världens människor saknar tillgång till nödvändig sjukvård. När det gäller cancervård nekas många människor grundläggande vård, trots att vi lever i en tid av imponerande vetenskapliga framsteg inom cancerprevention, diagnostik och behandling. Denna fråga, alltså ojämlikheterna inom cancervården, är årets tema för Världscancerdagen.

Läs mer: Lungcancerpatienters upplevelser i primärvården (infografik)

Tidig upptäckt av cancer kan rädda liv – var medveten

Tidig upptäckt av cancer är ett av de mest effektiva sätten att rädda och förlänga liv. Det finns många olika former av cancer och symptomen varierar. Även ospecifika symptom kan vara tecken på allvarlig sjukdom – att ha koll på sina symptom är därmed helt centralt.

Eftersom tidig upptäckt av cancer kan rädda liv är det viktigt att boka tid med läkare om man upplever symptom, och även uppmuntra nära och kära att göra likaså.

Läs mer om vårt arbete med att vara medveten och uppmärksam på symtom.

SE-NON-00770

Skriven av: Elias Hemmilä

5 fakta om lungcancer

10/11/2021

Dela denna artikel

article hero thumbnail

Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna i Sverige, med över 4000 diagnostiserade fall årligen. Trots att lungcancer är vanligt kan den som drabbas uppleva socialt stigma. Idag mer än någonsin är det viktigt att vi håller oss till fakta och sanningen.

Här är 5 fakta om lungcancer som alla borde känna till:

01.


Alla människor som drabbas av lungcancer förtjänar medkänsla och stöttning.

Tyvärr utsätts ibland personer med lungcancer för socialt stigma, orsakat av felaktiga missuppfattningar. Varje person som är diagnostiserad med lungcancer upplever liknande typer av utmaningar som alla som får veta att de har cancer, oavsett typ. De som drabbas av cancer är värda all medkänsla och stöttning som omgivningen kan ge.

02.


Det är svårt att navigera i livet med lungcancer själv.

Det är viktig att bygga upp ett nätverk som kan ge support och stöttning- familj, vänner och sjukvårdspersonal. Det kan också hjälpa att komma i kontakt med personer som är i samma situation. Till exempel kan du ta kontakt med Lungcancerföreningen som är en ideell organisation för alla som på något sätt drabbas av lungcancer.

03.


Lungcancer kan drabba alla.

Både män och kvinnor i olika åldrar kan drabbas av lungcancer. Även om de flesta diagnostiseras hos äldre personer, kan även unga människor insjukna. Förra året, 2020, var det fler än 285 000 personer som diagnostiserades med Lungcancer och var under 54 år, runt om i världen.

04.


Det finns flera riskfaktorer för lungcancer och vissa är utom din kontroll.

Den största riskfaktorn för lungcancer är fortfarande rökning, men även andra så som att ha lungcancer i familjen eller exponering av vissa miljöämnen.

Miljömässiga risker är bland annat:

 • Radon
 • Exponering av asbest och andra cancerogena i luften så som arsenik, chromium och nickel
 • Passiv rökning

05.


Vetenskapliga framsteg gör skillnad

Det senaste årtiondet har vetenskapliga framsteg gjort att fler överlever lungcancer.


Läs mer om lungcancer på nästa-steg.se.

SE-NON-00684

Skriven av Elias Hemmilä

STREET C HEPATITBUSSEN – kortar vägen till vård för de mest utsatta

28/10/2021

Dela denna artikel

article hero thumbnail

Bara i Sverige uppskattas ca 25 000 personer bära på hepatit C1. Eftersom hepatit C ofta är en symtomfri sjukdom finns det patienter som bär på viruset utan att veta om det. Många av de drabbade lever i samhällets utkanter och kämpar ibland även med drogberoende. Vi på MSD är därför mycket stolta över att vi, tillsammans med Oriola, Karolinska Sjukhuset samt stödorganisationerna Convictus och Brukarföreningen, sedan i somras når ut till de mest utsatta med hepatitbussen STREET C.

Information om Hepatit C och behandlingsmöjligheter

I filmen får ni en kort rundtur på bussen- klicka in och få en inblick i arbetet på bussen

Hepatitbussen trafikerar Stockholms gator alla vardagar och det är bara att komma på drop-in. På Facebooksidan för STREET C läggs bussens tidtabell ut varje vecka. I bussen finns möjlighet till provtagning för hepatit C. Om besökaren vill, vilket oftast är fallet, erbjuds även ett hivtest då det finns en viss korrelation med samsjuklighet. I de fall där det är aktuellt erbjuds ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C. Information om hepatit C och preventionsarbete blir också en del av den dagliga rutinen. Den ursprungliga planen var att bussen skulle ha ett stort upptagningsområde över hela Stockholmsregionen. Behovet visade sig dock vara mycket stort i Stockholms innerstad och bussen har därför behövt fokusera på detta område under de första månaderna. Faller detta väl ut hoppas STREET C på att även erbjuda sina tjänster i närliggande regioner. Projektet pågår initialt i 6 månader och förhoppningen är att det ska bli ett framgångsrikt exempel att bygga vidare på för den framtida hepatitvården.

article quote image

Jag avskyr att gå till läkaren. Om jag hade sökt så hade det nog först varit för någonting annat så jag redan är på sjukan. Om jag känner mig själv rätt alltså.

Jojje

Bussbesökare i hepatitbussen

Sjukvård bör vara lättillgängligt för alla, oavsett livssituation

Arbetet i bussen drivs tillsammans med sjukvårdspersonal från Karolinska Universitetssjukhuset i sällskap av personal från Brukarföreningen, de med egna erfarenheter av ett liv på gatan. Convictus verksamhet finns i anslutning till bussen och ofta kommer man förbi Convictus först för något att äta för att sedan ta en kaffe i bussen. På så sätt är möjligheten till sjukvård bara ett stenkast bort. Arbetet i bussen kräver ett stort engagemang och medkänsla för att vinna förtroendet att ta om hand bussbesökarna.

Träffa Jojje och Zoran, två av våra bussbesökare. Här hör ni dem berätta varför de besöker bussen. Jojjes hörsel är nedsatt och av förklarliga skäl är det inte lika lätt att lyfta telefonen och få hjälp – när bussen står redo i hans närområde förenklar det besöket och det blir äntligen av.

article quote image

Vissa av oss går inte till sjukhuset, förutom om man krälar in och säger- aj, nu har jag verkligen ont. Vi kommer dit när vi är döda

Zoran

Bussbesökare i hepatitbussen

Eliminering till år 2030

Hepatit C sprids globalt och bara i Sverige rapporteras ca 1500 nya fall per år2. Många har gått länge innan de får sin diagnos.  Ett mål som upprättats av Världshälsoorganisationen (WHO) är att nå eliminering av hepatit C år 2030. Med dagens antivirala behandlingar kan > 95% av alla personer med hepatit C botas3. Hepatit C-viruset överförs via blod och den huvudsakliga infektionsvägen är genom användning av droger intravenöst med orena injektionsverktyg. Det finns ett stort behov av bättre länkning för personer i behov av hepatit C-vård och det krävs generösare screeningsmöjligheter för att hitta odiagnostiserade personer om vi ska nå WHO: s mål.

Vad betyder satsningen för den enskilde individen?

Här hör ni Zoran och Jojje berätta om vad hepatitbussen betyder för dem.

Källor:

 1. Folkhälsomyndigheten. Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C baserat på SmiNet data. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2018.
 2. Världshepatitdagen 2020 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 3. Hepatitis C (who.int)

SE-NON-00661

Skriven av Elias Hemmilä

Patienter är vår drivkraft att fortsätta utveckla och förfina behandlingsmetoder

2021-10-08

Share this article

article hero thumbnail
Patient Week , 2021

Varje år ägnar medarbetare på MSD världen över en vecka åt att djupdyka i patientens och vårdgivarens resa. Det inspirerar oss alla att hitta sätt att komma ännu närmare de patienter vi arbetar för – oavsett vilken roll vi har i företaget. 

Under ett par dagar lyssnar hela MSD på berättelser direkt från patienter, vårdgivare och påverkansorganisationer när vi fokuserar på det “nya normala”, Hälsa för alla och Digital hälsa. Vi finns här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter.  

“Den här veckan är inte annorlunda från andra veckor på MSD. Vi är alltid inspirerade av patienter. Det är ändå viktigt att vi skapar utrymme för att ingjuta ny energi och syfte i vårt engagemang. Därför firar vi Patient Week varje år. För att kunna förverkliga vår vision om ett mer hälsosamt Sverige idag och imorgon.”

Sara Aiosa, VD, MSD i Sverige

Vi omfamnar möjligheten till samarbete med patienter, vårdgivare och patientorganisationer och försöker i största möjliga mån inkludera deras perspektiv i våra forsknings- och affärsbeslut. Deras åsikter och perspektiv gör det helt enkelt lättare för oss att förbättra behandlingsmetoder och vara med och påverka deras . Att förstå patienters resa innebär att vi kan fortsätta utveckla behandlingsmetoder och i slutänden förbättra häslan för kommande patienter.

Under Patient Week hittar du oss också i Sociala medier under #PatientsAreOurPurpose, där våra medarbetare delar vad som motiverar dem i sitt dagliga arbete och vad medkänsla är för dem.

Följ oss där!

Tillsammans kan vi leverera innovativ cancerbehandling i tid

04/10/2021

Dela denna artikel

article hero thumbnail

Innovativa kombinationsbehandlingar, som kombinerar flera läkemedel, kan ge värdefull tid för patienten – om de erbjuds i rätt tid.

För många cancerpatienter kan det vara lämpligt med en kombination av flera läkemedel – alltså en kombination av läkemedelsbehandlingar angriper tumören på olika, specifika sätt. Det finns exempelvis läkemedel som stärker patientens immunsystem eller behandlingar som direkt attackerar specifika cancerceller, så kallade målsökande terapier.

Denna infografik ger en översikt över vad kombinationsterapier är, varför de är av värde och de utmaningar som uppstår att få tillgång i tid. Det lyfter fram behov av samarbete med flera intressenter och viktiga principer för framtida åtkomst.

Våra sjukvårdssystem har dock inte alltid möjlighet att se till att innovativa kombinationsbehandlingar når patienten i tid. Kombinationsbehandlingar är ofta mindre tillgängliga än andra behandlingar och vägen från myndighets godkännande till klinisk användning är komplex. Detta tar värdefull tid från patienten.

Fokus på lösningar och gemensamma insatser

Vi kan leverera innovativa kombinationsbehandlingar till patienter snabbare om vi fokuserar på lösningar. Vi behöver en gemensam respons där budgetansvariga, sjukvårdsregioner, patientförespråkare, industri och vårdpersonal kraftsamlar för att tillsammans leverera innovation snabbare.

Lär dig mer om hur vi bygger gemensamma lösningar i nedan video.

primary article image

SE-KEY-00149

Våra kollegor tar sitt bästa jag till jobbet och gör mångfald till en framgångsfaktor

23/09/2021

Dela denna artikel

article hero thumbnail

På MSD har vi gjort stora framsteg när det gäller mångfald och inkludering, men det finns fortfarande mer jobb kvar att göra och utmaningar kvar att tackla. Alla kollegor på företaget har en roll i att se till att uppdraget kring mångfald och inkludering förkroppsligas med integritet, respekt och syfte.

Varje september tar vi hela månaden för att fira mångfalden bland våra anställda. Men september är också en tid för reflektion och främjande av meningsfulla diskussioner, fokuserat på lärande kring mångfald, jämlikhet och inkludering på MSD.

article quote image

”MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla”.

Patricia Jimenez Vasquez

Country Lead Sweden Pharmacovigilance

Skapa tillhörighet genom att sätta mångfald på agendan

Emelie Johansson arbetar som Policy & Public Affairs Manager på MSD Sverige som del av sin första rotation i Merck’s General Management Acceleration Program (GMAP). Helene Zola Ntandou är Brand Manager, fokuserat på anestesiologi.

Vad betyder egentligen mångfald och inkludering?

– Mångfald betyder det som gör oss unika. Att ha en stark mångfald på en arbetsplats betyder att den mångfald av etnicitet, religion, ålder, kön och sexuell orientering reflekterar den mångfald vi ser i samhället.
– Arbetet för mångfald och inkludering tar aldrig slut. Det finns mycket kvar att göra, trots att vi kommit en bit på vägen, berättar Emelie Johansson.

– Ens upplevelse och verklighet ska synas. Mångfald och inkludering för mig är att alla perspektiv ska få plats. Jag ser det som nyckeln till framgång för att ett företag ska kunna tillvarata medarbetares olikheter och göra det till en styrka, utvecklar Helene Zola Ntandou.

Patricia Jimenez Vasquez är huvudansvarig kring kring farmakovigilans för MSD:s marknadsförda produkter i Sverige. Hon är också ambassadör för MSD Women’s Network i Sverige, som arbetar med mångfald, inkludering och jämställdhet. För Patricia Jimenez Vasquez är inkludering oavsett bakgrund är helt centralt:

– Mångfald och inkludering innebär för mig att man låter alla få komma till tals och känna sig säkra i att kunna prata om vad som helst och känna att de är en del av teamet oavsett till exempel kulturell, etnisk, socioekonomisk, religiös eller könsmässig bakgrund.

– MSD är en organisation som i högsta grad värdesätter mångfald och inkludering och tillåter medarbetare att känna sig unika och värdefulla. För MSD är värderingarna kring mångfald och inkludering en framgångsfaktor för att vi ska kunna hjälpa patienter i sin kamp mot sjukdomar

article quote image

”Rasism, sexism och diskriminering är inga nya ämnen, det är några av de äldsta diskussionerna idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen”.

Thomas Kirschmann

Marketing & Digital Operations Lead

Aktivt lyssnande och ödmjukhet inför sin egen kunskap: vad innebär det att vara en god allierad?

För att göra mångfald och inkludering till en framgångsfaktor på MSD gäller det att skapa forum inom vilka dessa frågor kan diskuteras och resonemang utvecklas, men också att aktivt agera på den input som ges, något som Thomas Kirschmann, Marketing & Digital Operations Lead, lyfter:

Vad är viktigast med mångfald och inkludering för dig?

– Aktivt lyssnande är mitt största fokus, berättar Thomas, och fortsätter:

– Jag tror att den bästa startpunkten är att ge de som direkt drabbas en röst, synlighet och förtroende, och vi måste hedra deras erfarenheter med att agera på den feedback som ges om frågor rörande diskriminering.
– Ämnen som rasism, sexism, diskriminering är inga nya diskussioner. Faktum är att de förmodligen är några av de äldsta diskussionsämnena idag, men de har aldrig talats om inom den allmänna diskursen och för få har valt att alliera sig med den som diskrimineras.

Vad är en allierad?

Att vara allierad är en lärandeprocess. För att agera i solidaritet med någon som har blivit, eller skulle kunna bli, diskriminerad, är en process som innehåller mycket lyssnande. En god allierad ska också vara ödmjuk inför och kunna erkänna begränsningarna i deras egen kunskap om förtryckta och diskriminerade gruppers erfarenheter – utan att se det som en anledning att inte tänka, reflektera eller agera.

Hur är man en god allierad?

– Att vara en god allierad börjar med att förstå och ta ansvar för sitt eget beteende och sina egna fördomar. Det kan man göra genom att utbilda sig själv, förstå sina privilegier och acceptera feedback.
– Men också genom att aktivt driva ett mångfaldigt och inkluderande team och säga ifrån när man ser att någon blir diskriminerad.

Emelie Johansson fortsätter:

– Genom våra gräsrotsprogram såsom EBRG:s (som du kan läsa mer om här) jobbar vi mot att skapa rum för att diskutera hur vi är goda allierade, för att se till att diskriminering möts med rätt respons.

Inte bara en klyscha

På MSD vet vi att det finns styrka i våra olikheter. Med verksamhet i över 140 länder representerar vårt nätverk av kollegor olika kulturer, bakgrunder och upplevelser. Vårt mål är att se till att varje medarbetare känner sig trygg i att kunna ta sitt autentiska jag till jobbet.
– Mångfald och inkludering är inte bara en klyscha. Vi lever i en mångfaldig värld där var och en utav oss är unika.
– Vi bör göra varje möjlig ansträngning för att omge oss med människor med en mångfald av tankar, upplevelser, erfarenheter och bakgrunder, avslutar Sarah Aiosa, VD på MSD Sverige.

Skriven av Elias Hemmilä

Inspirerade av mammor i 10 år

09/09/21

Share this article

article hero thumbnail

I över ett decennium har vi arbetat för att bekämpa världens äldsta hälsotragedi – mödradödlighet, genom vårt program MSD for Mothers. Vi tror nämligen på en värld där ingen kvinna ska behöva dö för att ge liv. Gör du?

500 miljoner dollar i 10 år för att minska mödradödligheten i världen

 • Hittills har vi startat mer än 200 samarbeten för mödrars hälsa med regeringar, NGOs, forskningsinstitutioner, entreprenörer och patientföreningar
 • Detta har hjälpt mer än 13,1 miljoner kvinnor världen över till hälsosammare graviditeter och säkrare förlossningar
 • Vi har nått ut till 78 miljoner människor med tillgång till bättre vårdinrättningar

Vi investerar i mödrar för framtiden

När mödrar är friska och får säker vård av hög kvalitet byggs en god grund för att barn, familjer och samhällen ska trivas och  fungera. Nyfödda blir mer benägna att överleva, barn blir mer benägna att stanna i skolan, kvinnor kan göra värdefulla bidrag till sina samhällen och hälso- och sjukvårdssystemen blir starkare. Vi kallar det “mammaeffekten”.

article quote image

”Vi tror på en värld där ingen kvinna ska behöva dö för att ge liv. MSD for Mothers bidrar genom att stötta kvinnor, utrusta och utbilda de som vårdar mödrar och bidra till att stärka sjukvårdssystem.”

Anders Kärnell

Medicinsk chef, MSD i Sverige

Fira 10-årsjubiléet med oss live eller följ eftersändingen!

Häng med oss på årets viktigaste och mest program med paneler, diskussioner och berättelser om det viktiga arbete som görs för kvinnor som ger liv. Följ diskussionen live eller som eftersändning!

Eventet gästas bland annat av:

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektör WHO, Världshälsoorganisationen

Helen Clark, tidigare Premiärminister i Nya Zealand

Natalia Kanem, Generaldirektör, FN:s befolkningsfon

Kenneth C. Fraizer, Tidigare koncern-VD, nu styrelsens ordförande, MSD

Naveen Rao, Vice president, The Rockefeller Foundation och många fler

Följ oss också i social medier under #InspiredbyMothers där vi berättar om de mammor som inspirerar oss varje dag.