MSD lanserar nytt initiativ för att öka möjligheterna till tidig upptäckt av lungcancer

Save Print

2024-05-14 09:00 +01:00

Lungcancer är den dödligaste formen av cancer och drabbar över 4 200 människor i Sverige varje år. Trots det höga antalet drabbade är det få som når vården i tid. Läkemedelsföretaget MSD och hälsoplattformen Healthanea lanserar nu chattboten ”Lunghälsan” med syftet att skapa medvetenhet kring tidiga tecken på lungcancer och förenkla för användarna att komma i kontakt med en vårdgivare för att diskutera och undersöka eventuella upplevda symtom. Healthanea har etablerats genom samarbetet mellan Microsoft och AXA.

Genom att svara på ett enkelt frågeformulär som är framtaget med hjälp av experter inom vården ska chattboten ”Lunghälsan” göra det enklare för människor att få kunskap om typiska lungcancersymtom.

Det finns faktorer som gör det svårare att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Bland annat en motvilja hos personer att undersöka sina symtom av rädsla för sjukdomen, samt svårigheter att hitta rätt inom sjukvården. I syfte att utvärdera möjligheten att sänka dessa trösklar kommer användare i anslutning till frågeformuläret erbjudas uppföljande vårdkontakt hos Kry som MSD har engagerat i detta pilotprojekt.

”Lungcancer är svårt att upptäcka i tid och det är en utmaning att nå målgruppen och få dem att söka vård. Vi har testat den här chattboten under två års tid och efter utvärdering sett ett värde av att komplettera med uppföljande vårdkontakt i ett nästa steg. På så sätt hoppas vi kunna öka chanserna för tidig upptäckt ytterligare, och förbättra prognosen för de som drabbas”, säger Jakob Tellgren, nordisk chef på MSD.

Var tredje person i Sverige använder digitala tjänster för att kontakta vården, det visar en ny studie av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av MSD (1002 personer i åldrarna 40 – 99 år). Studien visar att 41 % skulle vara mer benägna att söka hjälp för sina symtom om de hade möjligheten att söka vård digitalt och träffa en läkare direkt med kunskap inom området online.

”Mitt uppdrag på Microsoft handlar om att öka den ömsesidiga förståelsen mellan teknikens och vårdens värld och projektet är ett utmärkt exempel på det. Jag är övertygad om att projekt av det här slaget kan skapa en vårdkedja som blir mer förebyggande och säker, där individen själv har makten att styra över sin hälsa”, säger Nasim Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef på Microsoft.

Hög dödlighet bland lungcancerpatienter
Den höga dödligheten bland lungcancerpatienter, ca 3500 personer årligen, kan till stor del härledas till den rad av diffusa symtom som i många fall misstas för andra åkommor. Detta innebär att de som behöver vård i många fall riskerar att feldiagnostiseras.

Kantars studie visar även att nästan var tredje person känner någon som har eller har haft lungcancer. Studien visar också att 17 % inte vet vilka de vanligaste symtomen är för lungcancer, 63 % har svarat att ihållande hosta är vanligast och endast 2 % har någonsin sökt vård för lungcancersymtom.

”Alla initiativ som kan bidra till att hitta lungcancer tidigt är lovvärda. “Lunghälsan” chattbot är ett bidrag som kan göra det enklare för människor att få kunskap om typiska lungcancersymtom”, säger Karin Liljelund, vice ordförande på Lungcancerföreningen.

MSD och Kry
MSD har engagerat Kry i syfte att undersöka hur vårdförloppet ser ut på vårdgivarsidan efter att personer med misstänkta lungcancersymtom når primärvården. Under utvärderingsfasen kommer Kry också att undersöka om detta digitala verktyg med möjlighet att boka en videokonsultation bidrar till att individer med lungcancersymtom söker vård för sina upplevda symtom i ett tidigare skede samt i högre grad. De som använder ”Lunghälsan” är inte bundna av att använda Kry som vårdgivare för att utreda sina symtom, utan har rätt att välja sin föredragna vårdgivare i ett nästa steg. Initiativet kommer pågå under ett års tid för att sedan utvärderas.

”Lunghälsan” – så här fungerar det
Chattboten syftar till att informera om relevanta lungcancersymtom och förenkla för individer att komma i kontakt med sjukvården men används inte för att ställa en diagnos. Testet består av frågor om lungsymtom, i linje med standardiserat vårdförlopp för lungcancer och 1177, där användaren antingen kan svara ja eller nej samt får besvara frågor om ålder och tobaksvanor. I samband med avslutat test finns det möjlighet att boka ett digitalt vårdbesök direkt hos Kry eller att söka vård via 1177. Det är också möjligt att ladda ner en PDF med sammanfattning av symtombilden.

SE-NON-01292 04/24


Läs alla pressmeddelanden

Presskontakt
Oskar Lindeberg
Dir., Market Access
oskar.lindeberg@merck.com
08-20 75 00