Klinisk forskning

MSD i Sverige genomför många intressanta studier

Hos Merck & Co., Inc. pågår en intensiv forskning kring innovativa läkemedel vilket omfattar allt från grundforskning till kliniska studier på människa. Investeringar i forskning och utveckling uppgår till cirka 40 miljarder kronor årligen.

MSD Sverige har cirka 240 medarbetare och investeringar I FoU är cirka 53 miljarder kronor årligen. Medicinska avdelningen är den största enskilda avdelningen. Flera av studierna i våra globala forskningsprogram förläggs till Medicinska avdelningen MSD Sverige och vi deltar i studier från fas 1 (liten grupp patienter eller friska försökspersoner, kort uppföljning) till fas 4 (stort antal patienter, lång uppföljning). Av alla studier som rapporterades av företag anslutna till branschorganisationen LIF under 2011 svarade MSD för 28 procent av patienterna.

Aktuella forskningsområden

MSD forskar inom många olika området varav nio aktuella forskningsområden har prioriterats: diabetes, astma, ateroskleros, Alzheimer, onkologi, vacciner, hjärta/kärl, smärta och sömnstörningar. För närvarande pågår ca 25 studier i MSD Sverige och ytterligare studier är på väg att starta.

Spännande forskning om typ 2-diabetes

MSD söker ständigt ny kunskap om behandling av typ 2-diabetes och av särskilt intresse är relgeringen av tarmhormoner, så kallade inkretiner. Inkretiner har en viktig roll i kroppens fysiologiska blodsockerreglering, dels genom att öka frisättningen av insulin, dels genom att bromsa bildandet av glukos i levern. Hos typ 2-diabetiker är den fysiologiska blodsockerregleringen störd och en stor del av vår forskning är inriktad på behandling av detta, t ex genom utveckling av DPP-4 hämmare.

Nya vägar att behandla dyslipidemi

Sedan årtionden har MSD haft en aktiv forskning inom hjärt/kärl-området och fokus ligger nu på att hitta nya vägar för att behandla dyslipidemi. Flera läkemedelskandidater är under utveckling där bland annat alternativ för att behandla låga HDL-värden igår. Flera studier pågår och ytterligare kommer att starta inom området.