Merck (MSD) och Endocyte ingår samarbete kring utveckling av ny substans inom cancer, vintafolide (EC145)

Merck, känt som MSD utanför USA och Canada, och Endocyte Inc. har meddelat att de ingår ett samarbete för att utveckla och kommersialisera vintafolide (EC145), en ny terapeutisk substans inom cancer. Målet är att utveckla vintafolide för flera olika cancerformer och just nu pågår en fas III-studie på patienter med platinumresistent ovarialcancer.

Merck, känt som MSD utanför USA och Canada, och Endocyte Inc. har meddelat att de ingår ett samarbete för att utveckla och kommersialisera vintafolide (EC145), en ny terapeutisk substans inom cancer. Vintafolide utvärderas för närvarande i en klinisk fas III-studie på patienter med platinumresistent ovarialcancer (PROCEED-studien) och i en fas II-studie på patienter med icke-småcellig lungcancer. I båda dessa studier studeras även etarfolatide (EC20), en diagnostisk substans, som utvecklas av företaget Endocyte, för att selektera de patienter som med störst sannolikhet har nytta av vintafolide.

Endocyte Inc. har slutfört tre enarmade studier med vintafolide på patienter med avancerad platinumresistent ovarialcancer, icke småcellig lungcancer och solida tumörer. I en randomiserad fas II-studie (PRECEDENT) jämfördes vintafolide i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin (PLD) mot enbart PLD hos kvinnor med platinumresistent ovarialcancer, visades statistisk signifikant fördröjning av sjukdomsprogress eller död i den totala studiepopulationen, där den största förbättringen observerades hos patienter med tumörer som visade positivt uttryck för folatreceptorn genom diagnostik med etarfolatide. Vintafolide i kombination med PLD visade begränsad toxicitet jämfört med standardterapi med enbart PLD. De vanligaste biverkningarna som observerades med denna kombination var neutropeni, matthet, munsår, rodnad/svullnad/smärta på händer och fötter.

Målet är att utveckla vintafolide för totalt sex indikationer inom cancer.

Slutförande av denna affärsuppgörelse inträffar efter godkännande av Federal Trade Commission.

För ytterligare detaljer hänvisas till det globala pressmeddelandet (PDF-document, 38 kB) från de båda företagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Åleskog
Medicinsk rådgivare, MSD
Mobil: 0768-85 00 15
E-post: anna.aleskog@merck.com

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.