Kliniska studier

Kliniska studier bedrivs i samarbete med läkare och sjuksköterskor runt om i Sverige. Allt granskas och godkänns av en forskningsetikprövningsnämnd.

"En klinisk prövning är en undersökning som syftar till att till exempel upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel. Syftet med prövningen kan också vara att identifiera eventuella biverkningar, studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt."
Läkemdelsverkets definition

Man brukar dela in kliniska studier i tre faser. Fas I är, första gången läkemedlet testas i människa. Detta görs vanligen på en liten grupp friska frivilliga män (5-9 personer) för att undersöka läkemedlets säkerhet, hur läkemedlet bryts ner i kroppen samt dess effekter.

Fas II, utförs på en större grupp patienter som lider av en sjukdom (20-300) för att studera hur effektivt läkemedlet är för att behandla sjukdomen. Under fas II brukar man vanligtvis också komma fram till vilken dos det framtida läkemedlet ska ges till patienter.

Fas III, utförs på en mycket stor patientgrupp (300-30000) för att slutgiltigt definiera hur användbart läkemedlet är för att behandla sjukdomen i fråga. Denna patientgrupp skall så långt som möjligt efterlikna den population som det färdiga läkemedlet skall användas på.

Alla kliniska studier som pågår finns på www.clinicaltrials.govCopyright © 2019 MSD Sverige AB