En flytt mot framtiden med fokus på den enskilda patienten

I takt med IT-utvecklingen och en växande kunskap om vad som påverkar individens hälsa kommer den enskilda patienten att kunna erbjudas en allt mer skräddarsydd behandling. Det är en utveckling som redan pågår och där Sverige med sin höga kvalitet på sjukvården, sin ledande ställning inom medicinsk forskning och sin globala särställning inom IT har extraordinära förutsättningar för att bli en global ledare. Men då krävs att vi alla samarbetar kring ett gemensamt mål, bättre hälsa för den enskilda.

MSD vill vara med i den innovativa process som krävs för att driva och påskynda en sådan utveckling. Därför har MSD flyttat hela sin svenska verksamhet till Hagastaden där ett nytt medicinskt kluster byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset.

I Hagastaden knyts vardagssjukvård samman med avancerat forskningsarbete för att långsiktigt utveckla den bästa och mest kostnadseffektiva vården för den enskilda. I denna utveckling vill MSD både bidra och lära.

Här finns förutsättningar för innovativt samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri för att gemensamt hitta lösningar som förbättrar hälsan för den enskilda inom realistiska kostnadsramar.

MSD är ett forskningsintensivt företag som under lång tid haft många viktiga projekt i Sverige. Redan idag är var fjärde patient som ingår i en industrifinansierad klinisk prövning en MSD-patient, dvs en prövning av ett läkemedel från MSD. Men vi vill mer!

MSD tror på Sverige och vill utveckla sitt samarbete här, inte enbart för den svenska verksamheten utan också som en länk till moderbolagets forskning (Merck Research Laboratories) där vi årligen investerar 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Det medicinska klustret i Hagastaden är en världsunik satsning som tillsammans med den svenska regeringens klara strategi för innovation gör Sverige alltmer intressant i en internationell jämförelse. Hagastaden har goda förutsättningar för att behålla och förstärka Stockholms ställning som ett av världens ledande medicinska kluster och ett av de viktigaste i Europa. Copyright © 2019 MSD Sverige AB